Reklamácie / Vrátenie tovaru

 


V prípade, ak si želáte tovar, ktorý ste si objednali reklamovať / vrátiť alebo vymeniť za iný tovar je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1)    Pre možnosti reklamácie je vhodné prezrieť obchodné podmienky - najmä odstavec 6, 10, 11.


2)   Zásielka musí byť v prípade vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní kompletná (vrátane príslušenstva a dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali.

Tovar je potrebné zaslať na adresu predajne:

MAXMOTO SHOP
Slovenských dobrovoľníkov 1439
022 01 Čadca
0948 541 858

3)   Tovar zasielajte bez dobierky s kópiou faktúry (záručným listom, ak je pribalený k tovaru) a priloženým reklamačným formulárom.
Tovar je možné vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu. Alebo reklamovať (chybný, či poškodený tovar).
Zvoľte, prosím, jednu z týchto možností v reklamačnom formulári.


4)   Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu.

5)   V prípade reklamácie postupujeme podľa všeobecného predpisu §622 a §623 OZ O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


6)    Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom, alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné montáže, opravy alebo úpravy)

- prepätím, napr. pri údere blesku

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

7)   Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní v súlade zo zákonom č. 250/207 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Každú reklamáciu zasielame do autorizovaného servisu na ďalšie posúdenie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

8)   ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 

Ak potrebujete poradiť ohľadom reklamácie, stačí nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0948 541 858, či e-mailovej adrese: info@maxmoto.sk  - pre urýchlenie vyhľadávania si, prosím, pripojte číslo objednávky/ faktúry - ďakujeme.